Våra tjänster

Företagskultur 

Rätt utformad, tydlig och accepterad bekräftar företagskulturen företagets visioner, värderingar, strategier och uppsatta mål. Rätt utformad, tydlig och accepterad gör företagskulturen tydligt avtryck på sista raden. Rätt kommunikation förstärker och tydliggör både företagskultur, visioner och mål.

Ett företags kultur är svår att skriva ned eller att kopiera. Den är till stora delar outtalad men existerar i absolut relation till sin omvärld.

Att arbeta med företagets kultur upplevs ofta som svårare än att arbeta med det strukturella. Vi vet att arbetet med kulturen och därmed också kommunikationen, trots detta ger effekter ett arbete enbart med strukturen aldrig kan ge. Fler och fler inser hur viktigt det är att arbeta med kulturen i stället för att bryta upp och skapa en ny organisation på pappret när kulturarbetet istället stärker och bygger ihop den existerande. 

Utveckling av ledningsgrupper

Effektiva och väl fungerande lednings-grupper arbetar för den gemensamma framgången - i alla lägen.

I vår idé för ledningsgruppsutveckling utgår vi från att  det som har störst ömsesidiga påverkan på skickligheten i, och som ledningsgrupp är kommunikationen. 

Tillsammans påverkar gruppdynamiken och kommunikationen leveransen av det gemensamma uppdraget och möjligheten till utveckling.

I utvecklingsarbetet samlar vi medlemmarna kring uppdraget och formar deras roller och ansvar utifrån deras formella mandat och deras interpersonella preferenser.

Kommunikation i ord och bild

Genvägen till en lyckad förändring - en tydlig och lättbegriplig kommunikation!

Skapa effekt i organisationen: Vi hjälper dig nå ut med budskapen och skapa effekt hos dina medarbetare. Genom lång vana av kommunikation, retorik och att skapa professionella presentationer som ger avtryck för Sveriges största företag kan vi hjälpa dig skapa de resultat du önskar.

Feedback - kommunikation som kräver eftertanke och skapar effekt. En väsentlig del av en kultur är hur vi kommunicerar med varandra. Kommunikationen skapar våra relationer, och våra relationer styr hur vi kommunicerar. Vi ser att utveckla kommunikationen i företaget ger en omedelbar effekt. Vårt starkaste verktyg för att lyckas nå rätt kommunikation är Feedback.. 

Ledarskap

Googla ledarskap och du får ungefär 4 240 000 resultat på 0,48 sekunder! Ny forskning ger ständigt nya teorier och insikter. Så, vilken ledarstil och vilket ledarskap är rätt idag?

Vi utgår från att människors basala behov inte förändras alltför mycket över tiden, de är bara olika påtagliga, och att individer har olika behov, precis som grupper har olika behov av ledning och stöd.

Självklart coachar vi vid behov er genom förändringen, och som ledare.

Medarbetarskap

Vi eftersträvar att skapa ett medarbetarskap där individen är säker i vilka förväntningar som finns på honom/henne.                                            Ett medarbetarskap som kan och vill ta emot och respondera på ledningens budskap och omsätta det till skickliga handlingar i verksamheten. När det i medarbetarskapet är naturligt att ta initiativ till förbättringar och utveckling i linje med fastställda strategier och individen även tar ansvar för kollegors framgång klarar organisationen att nå resultat bortom förväntan. Ett medarbetarskap som ger en organisation som är självlärande och snabbfotad där alla känner sig ansvariga för den egna, gruppens och hela företagets framgång.


Försäljning. Strategier, insikter och coachning 

Vi säljer alltid, vi behöver alltid sälja!  För de allra flesta företag i allmänhet och tillväxtföretag i synnerhet är försäljningen en kritisk framgångsfaktor. Hur organiserar jag min försäljning? Behöver jag ha säljare, eller till och med ett helt säljteam? Hur leder och driver jag, eller hur ser jag till att  försäljning leds och drivs så att den blir effektiv, lönsam, skapar långvariga kundkontakter och nöjda kunder, ett gott rykte.

Vi hjälper dig att hitta den sorts försäljning som är den mest lämpliga för ditt företag i den fas ni befinner er just nu. 

Vi hjälper dig hitta rätt organisation och dess bästa funktion. Vi hjälper dig hitta rätt styrning och uppföljning och vi kan hjälpa dig utveckla personalen. Kanske alla ska sälja!!!

Det är inte säkert att dyra säljkurser är det som ger framgången inom försäljning. Vi har verktyg som är effektiva och garanterat mindre kostsamma än långa kurser. 

Självklart så coachar vi dig och de hos er som ska coacha säjarna och vi kan också coacha säljarna

Förändringsprocess  och Transition

En förändringsprocess börjar i ett befintligt läge och skall sluta i ett önskat läge.                                               

Att beskriva skillnaden mellan befintligt läge och önskat läge är egentligen inga större problem. Vad som är svårare och det som kan göra att man inte alltid når helt fram är resan mellan de båda. Denna resa kallar vi transition och är en stor del av förändringsprocessen. Beslut behöver tas för att se vad som ska slutas göras, börja göras, utvecklas, avvecklas, justeras och förfinas. Vi har verktygen för en lyckad transition, och därmed en lyckad förändringsprocess, i hela företaget.